HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hay goi theo so de lien he

Chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị Win 7 Ultimate Enterprise Pro Home Starter Change the Display Language

Tài liệu này hướng dẫn tất cả các dòng Win 7 Ultimate Enterprise Pro Home Starter.

Với Win 7 Ultimate Enterprise sử dụng chức năng update Window sau đó chọn ngôn ngữ muốn thay đổi. Xem video dưới

Với Win 7 Home Starter download Vistalizator về máy tính tại link dưới

http://www.froggie.sk/download/Vistalizator.exe

Sau đó chọn gói ngôn ngữ phù hợp với hệ điều hành của máy theo danh sách dưới

Win 7 32 Bit :
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-ar-sa_210ccc96338a1ff683803eb4034e5f53d6d54c97.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-bg-bg_2e5d91b00775e0f974d4ec213fc20d470ff6850e.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-zh-cn_ab024143b556395e6638e26712b1e0f3bc031fcf.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-zh-hk_90617b75cfaab716a43e7c082b00490a6d475376.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-hr-hr_d8a4131aee5d5de039a3a0dc517ca0c07ebc3472.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-cs-cz_2759680ec6e2f4a7629c7d02b1fbce0a0d410a4e.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-da-dk_e1c57a4dcbd336ac73e349a9bb9d30de17ac093f.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-nl-nl_194a2ca7b589e77b0be73b822f77760823183c51.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-en-us_22ee3397a02372681b375ddabf6ffa33662fd500.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-et-ee_3a99769fac5d6a11e6616297f842a9074c045699.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-fi-fi_dd1973cc63ab7dea0e5d660af06869a8beefe36a.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-fr-fr_1878fd391b990054787a14b0db4a5db00b793bf1.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-de-de_1b86ff9b8f4c517dd341d76f24c74399278b05fc.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-el-gr_1f366d5e4fbde7df89b106821236fc1d3b3c9230.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-he-il_a3d6a6ae858f33ffa11a14c2a966e6603c134ef9.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-hu-hu_12feb47da4bb28f60b6a30d379044356581c20f8.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-it-it_079a3afeb88f14d24a3b4204812225e78c2e0bb8.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-ja-jp_08758c23cc64a53949072d53dd7bf6bbc8b45420.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-ko-kr_bb2de1652c37394be4de87438661b129f8b56908.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-lv-lv_8b7a0b361dd37f7cd3926f798a79a90d378b18b2.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-lt-lt_7aee9ce232cb46701f479fafdb0aea369ce1ad6a.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-nb-no_d65ea89195cf5f7d3170ccb1db7bae3c157f5b24.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-pl-pl_9199018040692bc732a590e9b092a18120d326b2.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-pt-br_0a3fe79820d6d199dd43495d4efa5c40f270e45a.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-pt-pt_4165bd9cd083abd8ddd81986e18b1fd86aab5ce9.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-ro-ro_e1c324236046eb608e478570cf4396776ff02a72.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-ru-ru_f4df4bcb8d3194323f17a086a17f46dd0c9c492a.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-sk-sk_dd2ce36a7e94fceff650cb892b8c954b8af6025a.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-sl-si_17786270766d556ba9bf3693762cb98805df9f50.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-es-es_1943a073d8f00e387301deb22cd177bf77319ee8.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-sv-se_687085e8bbdf9c17a668b801f28f7f9c74e7a86a.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-th-th_780885dd42c039d9926ac004c76ba3ba9c30c6d0.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-tr-tr_13015cb75811f874c83fdd679beb4c22c930a57c.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x86-uk-ua_0a467bf14bc4f524c18877f570a20c58e91ceba9.exe

Win 7 64 Bit :
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-ar-sa_aaac936bd625c12b607dffea19fab8be9cfa28f6.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-bg-bg_155634f17868659db4b65cfeff57059b2436515f.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-zh-cn_a649e9af1e28514d48bdc51f7956be08060e54bc.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-zh-hk_d428bc1cca4aea20163936e6687221c0e6b99ec4.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-hr-hr_06468f799a1c1f295bc3abbc85c14116e2645122.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-cs-cz_f136df3188c54ff234ca77253fee2cf3e91966b7.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-da-dk_2b7590d389ca96af6f367408150cb6bc9aa8f4b4.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-nl-nl_2ac14543f6e46c61ae226d7f0f5aee7f4d500e9f.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-en-us_483a3e51038f1a369bc5b5cdf5fc32df3ea4ad27.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-et-ee_3c0479d7049109bcb42fd9ec59d1c65449704687.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-fi-fi_4378f72d1233b00e2bdfc680a13f62ae11ab0fcb.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-fr-fr_0e50cd2ea794e4cdfac861b194d2e996b7bbc8d8.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-de-de_399ac15b2d55fd5dea0770d98825d7e75f4ad533.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-el-gr_9ae588ba70896f9100a10cb8ed68a79678d6fc32.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-he-il_86c22105bb32269c9c0deaf2710fcb1531a29817.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-hu-hu_e5c47bffe398b9ace42d4326de2646a6172d39b5.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-it-it_3f0f5d78202e074e17a495beec821e1d326a8e2a.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-ja-jp_9d73b1c1270deacbe7a2329559476a94daddb848.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-ko-kr_e6b3322c3865cfd328d84376e192c4f9d41aa0e6.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-lv-lv_70c1f8bda213f20aea07e46a6c9ed976f0d151ce.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-lt-lt_ede5a878aae2b0d64e81ff739e950b6f105df580.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-nb-no_1b7f93a0906a62eecd6b200979f8df986a7556f1.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-pl-pl_6b228326c2f7ef6406242671600b499746ff3454.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-pt-br_276b65f3b6b2657c8fe936f9841dc1243e02dc7b.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-pt-pt_f8310aa4a73841aec29b3f4e74ecaece56b695e9.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-ro-ro_810f2d590dd5aac92561eea5884ed1c70f34dbd9.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-ru-ru_f0acfc688d609ee45d43cc60c6412a3071a665bd.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-sr-latn-cs_275e0a17cbec543aa1bd7eebc883a1d21c11b514.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-sk-sk_15f397de2ceaaff8dbfe670bcc6c013791a297c3.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-sl-si_8cfc82e0d15ed94634d3da69674008dc56755b93.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-es-es_2e593c26d9e23ad8176224a53c68a04f996ee014.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-sv-se_1f4c415e0f4ca77064d597975f6ac7a9e0b8af63.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-th-th_080c8631d44a53c34ffdab8fd73820572dd87be4.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-tr-tr_6bd6660158289e0b5d4b5a7f7fded6e3528a9a04.exe
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2009/08/windows6.1-kb972813-x64-uk-ua_c6c4e44c9d903049a4c60fed9d42effa18f345bd.exe

Các bước tiếp theo xem video dưới

Tin khác

Hướng dẫn cách giảm nhiệt độ Dell G3

Hướng dẫn Reset khôi phục cài đặt lại Windows 10

Hướng dẫn khác phục lỗi máy tính Dell không khởi động được Windows 10

Hướng dẫn khôi phục windows 8 windows 8.1 windows 10 bản quyền khi mất win bản quyền hoặc hỏng ổ cứng

Hướng dẫn khôi phục windows 7 bản quyền khi mất phân vùng bản quyền hoặc hỏng ổ cứng

Phá xóa mật khẩu windows 7 windows 8 windows 8.1 windows 10 bằng ntpwedit

Hướng dẫn cách tăng tốc độ đọc ghi ổ cứng , tăng tuổi thọ ổ cứng

Hướng dẫn sửa lỗi Full 100% disk trong Windows 10 gây treo đơ máy tính

Cách chấm điểm Windows 10 System Performance Rating Windows Experience Index on Windows 10

Hướng dẫn khôi phục window 10 bản quyền trên máy xách tay HP Pavilion X360

Gọi điện
Chat facebook Chat với ictgroup.vn
Chat facebook Chat với ictgroup.vn